Tradiční použití, fytochemie a farmakologie chioské mastichy (Pistacia lentiscus var. Chia, Anacardiaceae): přehled

Překlad přehledu: Tradiční použití, fytochemie a farmakologie chioské mastichy (Pistacia lentiscus var. Chia, Anacardiaceae). Z webu: https://www.sciencedirect.com.

Přijato 4. srpna 2019, revidováno 12. listopadu 2019, přijato 13. prosince 2019, dostupné online 22. února 2020. Verze záznamu 6. dubna 2020.

Autoři: Vasiliki K. Pachi, Eleni V. Mikropoulou, Petros Gkiouvetidis, Konstantinos Siafakas, Aikaterini Argyropoulou, Apostolis Angelis, Sofia Mitakou, Maria Halabalaki
Katedra farmakognozie a chemie přírodních produktů, Farmaceutická fakulta, Národní a Kapodistrijská univerzita v Aténách, Panepistimiopolis Zografou, 15771, Atény, Řecko.

Abstrakt

Etnofarmakologický význam

Chioská masticha představuje jedinečný řecký produkt, který se vyrábí výhradně v jižní části ostrova Chios. Zmínky o jejím používání místním obyvatelstvem k léčbě gastrointestinálních poruch nebo jako kosmetického prostředku lze nalézt dokonce ve starověkých textech Galéna, Theofrasta a Dioskorida. V současné době byla tato všestranná pryskyřice znovu objevena nejen jako tradiční lék. A aromatický prostředek, ale také jako silný fytoterapeutický produkt s různými biologickými vlastnostmi.

Cíl studie

Cílem této studie je uvést souhrn etnofarmakologie, fytochemického profilu a farmakologických vlastností pryskyřice Pistacia lentiscus var. chia. A poskytnout tak vědecké komunitě souhrn dosud provedených výzkumů. Dále se diskutují a studují perspektivy a způsoby použití, aby se rozšířila oblast jejího využití.

Materiály a metody

Jako zdroje byly použity vědecké databáze Scopus, Sciencedirect, Pubmed a Web of science, studie a tradiční knihy poskytnuté Sdružením pěstitelů Chios Mastiha a doktorské a magisterské práce.

Chioská masticha: výsledky studií

Chioská masticha se používá jako tradiční lék již 2500 let. V pryskyřici bylo identifikováno více než 120 chemických sloučenin a jejími hlavními složkami jsou:

 • přírodní polymer
 • kyselé a neutrální triterpeny
 • těkavé sekundární metabolity.

Několik rostlinných extraktů a sloučenin bylo zkoumáno z hlediska:

 • jejich antibakteriálních, protizánětlivých, antioxidačních, proti vředové chorobě, antidiabetických, kardioprotektivních a protirakovinných vlastností in vitro a in vivo.

Léčebný potenciál mastichy z ostrova Chios prokázaly také klinické zákroky a studie.

Chioská masticha a EMA: Evropská agentura pro léčivé přípravky

V roce 2015 byla pryskyřice masticha uznána Evropskou agenturou pro léčivé přípravky (EMA) jako rostlinný léčivý přípravek s tradičním použitím. A to se dvěma terapeutickými indikacemi (mírné dyspeptické poruchy & kožní záněty/hojení drobných ran).

V posledních letech se chioská masticha hojně využívá v léčivých přípravcích, doplňcích stravy a kosmetice a stala se předmětem studia i v oblasti farmakotechnologie.

Závěry

Příznivé vlastnosti mastichy chioské byly prokázány při léčbě:

 • gastrointestinálních poruch
 • hojení ran
 • kožních zánětů
 • snižování hladiny lipidů v plazmě a cukru v krvi
 • při péči o ústní dutinu

Tyto vlastnosti se přisuzují triterpenům a těkavým sloučeninám. Vzhledem k chemické složitosti pryskyřice a nedostatku komerčních norem pro její hlavní sloučeniny však existuje v literatuře výrazná mezera týkající se biologického hodnocení izolovaných složek CMG. Budoucí výzkum by se proto měl zaměřit na vývoj účinných technik: extrakce, izolace a analýzy, aby bylo možné odhalit celý farmakologický potenciál Chioské mastichy.

Co je chioská masticha?

Chioská masticha (Chios Mastic Gum) je aromatická pryskyřice, kterou produkuje stálezelený keř Pistacia lentiscus var. chia (Anacardiaceae). Mastichový strom je vytrvalý listnatý strom s hustým listovím. Listy si udržuje po celý rok a jeho výška dosahuje maximálně 5 m. Roste pomalu, plného růstu dosahuje mezi 40. a 50. rokem. Produkce mastichy začíná v 5. roce a maximálního výnosu 1 kg dosahuje strom po 12. roce růstu. (Ierapetritis, 2010).

masticha

Přestože se druhy rodu Pistacia šíří ve Středozemním moři a v cirkum-středomořských oblastech, chioská masticha je jedinečná pryskyřice mastichového stromu rostoucího pouze v jižní části ostrova Chios. Celá produkce pochází z 24 vesnic (řecky Mastichochoria). Zde je pěstování mastichy a sběr mastichové pryskyřice součástí kulturního dědictví regionu (Paraschos, 2010; CMGA, 2018). Hustá a vápenitá půda v oblasti „Mastichochoria“ poskytuje ideální podmínky pro růst rostliny a produkci pryskyřice. Většina stromů má životní cyklus 100 let, přičemž známe i případy stromů dosahujících 200 let věku (Ierapetritis, 2010).

Přesný botanický název chioské mastichy

O přesném botanickém názvu a původu stromů schopných produkovat tuto aromatickou pryskyřici se však ve vědecké komunitě vedla dlouhá léta otevřená diskuse. Jako první o mastichovém stromě informoval de Candolle, který v roce 1825 uvedl název Pistacia lentiscus L. var. chia (Ierapetritis, 2010).

mastichový strom pistacia lentiscus

Z roku 1914 pochází Gennadios, který pro mastichu pěstovanou na ostrově Chios navrhl název Pistacia chia Desf., který je známý také jako Mastic nebo Mastix (Gennadios, 1914).

Nicméně v roce 1943 navrhl Rechinger pro mastichu rostoucí na řeckých ostrovech Kréta a Karpathos název Pistacia lentiscus L. var. latifolius Coss (Rechinger, 1943). Od té doby se však žádnému botanikovi nepodařilo stromy této odrůdy na těchto ostrovech spatřit ani identifikovat. V roce 1987 navrhl Browicz místo názvu Pistacia lentiscus var. chia název Pistacia lentiscus cv. chia se zkratkou cv. znamenající kultivovaný klon, (Browicz, 1987).

Podle Savvidise T. je cv. Chia roste pouze v jižní části ostrova Chios (Savvidis T., 2000). Od roku 2000 však mnoho studií používá termín Pistacia lentiscus var. chia (Dedoussis et al., 2004; Assimopoulou et al., 2005; Kaliora et al., 2007a; Paraschos et al., 2007; Dabos et al., 2010a, Dabos et al., 2010b; Andreadou et al., 2016).

Je důležité zdůraznit, že v monografii Evropského lékopisu byl původně přijat termín Pistacia lentiscus L. var. latifolius Coss. V roce 2015 byl vyhodnocen návrh revize, který navrhoval termín Pistacia lentiscus L. jako vhodnější, aniž by byl upřesněn kultivar nebo odrůda. Proto byl tento termín v monografii Evropského lékopisu nahrazen a v současné době je přijat termín Pistacia lentiscus L. (Ph. Eur., 2017).

Chioská masticha ve starověku

Od starověku se chioská masticha nebo jednoduše masticha používala jako:

 • koření
 • kosmetický prostředek
 • ale především jako účinný fytoterapeutický prostředek, především k léčbě gastrointestinálních poruch.
Masticha

Jak se masticha získává?

Tradičně se masticha získává z mělkých řezů provedených na kůře a kmeni keře pomocí speciálních nástrojů zvaných „ceditíria“. Nejprve se půda kolem stromů ručně očistí od větví, listí a plevele. A poté se rozprostře vrstva prachu z uhličitanu vápenatého, aby se vytvořila tzv. „trapézi“ (stůl), na který pryskyřice spadne (Paraschos, 2010).

Řezy se obvykle provádějí během července a srpna a pryskyřice se ručně sbírá na konci srpna a září (Browicz, 1987; Ierapetritis, 2010). V posledních 20 letech se používá několik dalších technik sběru. Ale většina z nich nedokáže získat tak kvalitní produkt jako tradiční metoda sběru.

„Tekutý sběr“ je dodnes nejrozšířenější alternativní metodou. Při tomto postupu se řezy pokryjí látkou „ethrel“ stimulující tkáň, která podporuje tvorbu pryskyřice. Mastek se poté sbírá jako tekutá pasta bohatá na éterický olej (Paraschos, 2010). Rozdíly v konzistenci výsledného produktu hodnotily zatím, pokud je autorům známo, pouze dvě studie (Papanikolaou, 1995; Assimopoulou a Papageorgiou, 2005a, 2005b).

Vzhledem k hospodářské hodnotě pryskyřice bylo v průběhu let učiněno několik pokusů o přenesení pěstování tohoto keře do přilehlých oblastí. Produkce pryskyřice však byla vždy velmi slabá nebo žádná (Browicz, 1987).

Chioská masticha je PDO produkt a patří do UNESCO seznamu

Z tohoto pohledu je od roku 1997 masticha z ostrova Chios označena Evropskou unií jako produkt s chráněným označením původu (CHOP) (Evropská komise, 1997). Dále v roce 2014 bylo know-how pěstování mastichy na ostrově Chios zapsáno organizací UNESCO na Reprezentativní seznam nehmotného kulturního dědictví lidstva (UNESCO, 2014).

pirgi

Masticha a Chios: historie

Historie mastichy je neoddělitelně spjata s historií ostrova Chios. Jako jedna z nejcennějších surovin ostrova se často ocitala v centru přírodních katastrof a konfliktů. Přičemž každý z nich zanechal na osudu mastichy a jejím celosvětovém rozšíření vlastní stopu. Přesto byla masticha odjakživa v úctě lékařů a terapeutů. Zmínky o jejím užívání se objevují v textech Dioskorida, Galéna, Plinia a dalších významných děl klasické éry. Navíc v byzantském a středověkém období zaujímala chioská masticha vždy zvláštní místo v lidovém léčitelství. A později i v oficiálních lékopisech v Evropě a Asii (Paraschos a kol., 2012).

Znovuobjevení mastichy

Zájem vědecké komunity o chioskou mastichu se obnovil v 80. letech 20. století, kdy byly zveřejněny první studie. Tyto uvádějí příznivé účinky pryskyřice na záněty trávicího traktu, zejména na záněty způsobené Helicobacter pylori (M. Al-Habbal a kol., 1984).

Od té doby bylo v pryskyřici identifikováno více než 120 sloučenin a několik rostlinných extraktů a sloučenin bylo studováno pro široké spektrum farmakologických vlastností, jako jsou:

 • antibakteriální
 • protizánětlivé
 • antioxidační
 • proti vředové choroby
 • antidiabetické
 • kardioprotektivní a protirakovinné vlastnosti in vitro a in vivo (Dimas et al., 2012; Rauf et al., 2017).

A zase ta EMA

Konečného uznání se pryskyřici Pistacia lentiscus dostalo v roce 2015. To Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) oficiálně uznala mastichu jako tradiční rostlinný léčivý přípravek. Pro léčbu mírných dyspeptických potíží proti kožním zánětům a při hojení drobných ran (EMA, 2015).

V bibliografii jsou zatím přehledové práce týkající se fytochemie a farmakologických účinků P. lentiscus (Nahida a Siddiqui, 2012; Bozorgi a kol., 2013), zatímco jiné se zabývají klinickými účinky chioské mastichy (Im a kol., 2017) nebo zejména protinádorovými účinky (Giaginis a Theocharis, 2011).

Cílem tohoto přehledu je nastínit dostupné informace o etnofarmakologii, farmakologických vlastnostech, fytochemickém profilu a také o intervencích pryskyřice Pistacia lentiscus var. chia u člověka. V závěru uvádíme současné využití a diskutujeme budoucí perspektivy jejího dalšího vývoje a využití.

masticha kapka pryskyřice

Úryvky z oddílů

Materiály a metody

Byla provedena rozsáhlá rešerše v dostupných online databázích, jako jsou Scopus, Google Scholar, Pubmed, Sciencedirect a Web of science. Kromě toho byly shromážděny informace ze spisů, studií a tradičních knih poskytnutých Sdružením pěstitelů mastichy na Chiu (CMGA) a také z doktorských a magisterských prací. Pro vyhledávání byly použity následující termíny pro anglické spisy: Pistacia lentiscus var. Chia, Chios mastic gum, mastic gum, mastic, Pistacia lentiscus resin. Pro řecké spisy,…

Etnofarmakologické aspekty

Užívání chioské mastichy jako léčivého přípravku lze vysledovat až do starověku. Nejstarší historicky doloženou zmínkou o jeho použití je pravděpodobně zmínka Hérodota z 5. století př. n. l., který uvádí, že plátěné proužky používané k přikrytí mrtvých byly namáčeny do „pryskyřice, kterou Egypťané používali místo lepidla„, aniž by blíže specifikoval její původ (Hérodotos, 5. stol. př. n. l.). Vědecký důkaz z egyptské mumie ze 7. století př. n. l. však tuto skutečnost posiluje, neboť prokazuje, že….

Extrakce, izolace a identifikace složek chioské mastichy

Chioská masticha je pozoruhodně komplexní přírodní pryskyřice, která dosud obsahuje přibližně 120 chemických sloučenin. Hlavní chemickou skupinou chioské mastichy jsou triterpeny, které tvoří přibližně 65-70 % celkové hmotnosti pryskyřice. Další kategorií přírodních produktů obsažených v mastichové pryskyřici jsou těkavé sloučeniny obsažené v silici a mastichové vodě, což jsou dva produkty získané po destilaci mastichové pryskyřice. Zbytek po destilaci a odstranění…

Antioxidační aktivita chioské mastichy

Antioxidační aktivita chioské mastichy je téměř samozřejmostí místních civilizací již od starověku. Egyptští zemědělci jej po mnoho let používali ke konzervaci máslového oleje a v moderní době se antioxidačním potenciálem chioské mastichy zabývalo několik studií. Zdá se, že pryskyřice v koncentraci 0,05 % má podobnou účinnost jako komerční antioxidanty butylovaný hydroxyanizol (BHA) a Embanox 3 (EMB) v koncentraci 0,02 % (Abdel-Rahman et al., 1975). Nicméně odrůda mastichy….

Farmakokinetika/farmakodynamika mastichy

Oblast farmakokinetiky a farmakodynamiky v případě chioské mastichy není dodnes důkladně prozkoumána. Takové studie přírodních produktů však nejsou snadno proveditelné, protože zahrnují podávání velmi složitých a různorodých směsí látek. Vzhledem k tomu, že u chioské mastichy je izolace čistých sloučenin a jejich podávání časově náročné, byl první pokus o jeho farmakokinetiku učiněn v roce 2011. Konkrétně byla provedena absorpční/kinetická studie hlavních triterpenických látek….

Současné použití a produkty z mastichy

Jako výsledek etnofarmakologie chioské mastichy, současného vědeckého výzkumu a šíření CMGA se chioská masticha používá v mnoha případech každodenního života. Slzy Chios Mastichy PDO, žvýkačky, potravinové doplňky, dermatologické, stomatologické a kosmetické výrobky se hojně vyskytují na řeckém trhu i na mezinárodním trhu po vývozu. Kromě toho se společnost CMG podílí na tradičním vaření a výrobě nápojů, a dokonce i na posvátných úkonech, čímž je patrné její silné sepětí s řeckou kulturou. Za zmínku stojí také…

Závěry a výhledy do budoucna

V tomto mnohostranném přehledu jsou popsány etnofarmakologické, fytochemické, farmakologické, klinické a aplikační aspekty jedinečné pryskyřice rostliny pěstované výhradně v jižní části řeckého ostrova Chios, CMG. Již ze 7. století př. n. l. jsou dochovány zmínky o použití mastichy při balzamování Egypťany (Colombini et al., 2000). Ve starověku o příznivých účincích chioské mastichy informují starověké texty Hérodota, Galéna, Theofrasta, Dioskorida a Plinia….

masticha

Prohlášení o konkurenčním zájmu

Autoři neprohlašují žádný střet zájmů.

Poděkování

Autoři by rádi poděkovali Asociaci pěstitelů Chios Mastiha a zejména Dr. Smyrnioudisovi Iliasovi, jakož i společnosti Iasis Pharma Hellas S.A. za cenné informace a jejich pomoc. Eleni V. Mikropoulou děkuje Nadaci Stavrose Niarchose (SNF) za finanční podporu. Vasiliki K Pachi je spolufinancována Řeckem a Evropskou unií (Evropským sociálním fondem-ESF) prostřednictvím operačního programu „Rozvoj lidských zdrojů, vzdělávání a celoživotní učení“ v rámci programu…